Month: December 2017

Đơn giản thủ tục cấp visa Hàn Quốc cho người Việt Nam từ năm 2017

Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, từ 10/07/2017, thời gian được xét cấp thị thực dành cho khách du lịch đăng ký thông qua các công ty du lịch được…
Read More